Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka

Bieg Konstytucji

Czcionka:

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w VII OSTROWSKIM BIEGU KONSTYTUCJI w DNIU 3 MAJA 2018.

 

 

Regulamin Biegu „Ostrowski Bieg Konstytucji”
OSTRÓW MAZOWIECKA, 3 MAJA 2018 r.
MOSiR, UL. TRĘBICKIEGO


 

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Ostrowskiego Biegu Konstytucji, zwanego dalej „Biegiem”, jest – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, Ludowy Klub Sportowy „Ostrowianka” w Ostrowi Mazowieckiej oraz Stowarzyszenie „OSTRÓW BIEGA”

 1. CELE

 1. Uczczenie Dnia Konstytucji 3 Maja.

 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

 4. Promocja Miasta Ostrów Mazowiecka jako przyjaznego dla biegaczy.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 03.05.2018 na terenach Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka.

 2. Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu 03.05.18 w godz. od 10:00 – 12.45. Lokalizacja biura: MOSiR – hol główny, ul. Trębickiego 10, Ostrów Mazowiecka.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora, zwanej dalej stroną internetową (http://mosir.ostrowmaz.pl). Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

 4. Impreza odbędzie się ulicami wskazanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny będzie w późniejszym terminie). Długość tras organizowanych Biegów: Bieg Główny na honorowym dystansie około 500 m oraz bieg na dystansie 10.000 m. Trasa biegu zawodniczego będzie miała oznaczenia kilometrowe. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 80 minut. Godziny startów poszczególnych biegów określone są w punkcie 6 regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu o czym zobowiązuje powiadomić Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.

 5. Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.

 6. Program zawodów w dniu 03.05.2018:

 • godz. 13.10 – rozgrzewka

 • godz. 13.30 – start do biegu na dystansie ok. 10 000 m

 • godz. 13.45 – start go biegu głównego, na honorowym dystansie około 500 m

 • godz. 14:30 – uroczyste zakończenie imprezy

 

 1. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA („WARUNKI”)

 1. W biegu na 10.000 m prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 03.05.2018 roku ukończą 16 lat (tj. urodzone przed 03.05.2002 r.) i dokonają pełnej rejestracji do biegu.

 2. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej
  i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć w dniu 03.05.2018 r. w Biurze Zawodów. Oświadczenie będzie również do pobrania w profilu rejestracyjnym.

 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu zawodniczym (10.000m) jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 30 zł dla dystansu 10.000 m.
  BIEG HONOROWY NA DYSTANSIE ok. 500 m jest BEZPŁATNY!

  Dane do przelewu:
  LUDOWY KLUB SPORTOWY "OSTROWIANKA",
  07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA,
  ul. WARCHALSKIEGO 3,
  nr konta: 72 89230008 0000 0840 2000 0001.


  Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora strony http://biegkonstytucji18.chiptiming.pl/

 4. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej,
  o której mowa w punkcie IV.9. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, iż naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

 5. Zgłoszenia do biegu trwają od 03.04.2018 r. do 30.04.2018 r. za pośrednictwem strony internetowej. Zgłoszeń do biegu głównego, na dystansie honorowym ok. 500m, będzie można dokonywać także w dniu imprezy w Biurze Zawodów, jednakże w takim przypadku Organizator nie gwarantuje otrzymania pamiątkowego medalu.

 6. Każdy Uczestnik zarejestrowany do biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia w Biurze Zawodów dnia 03.05.2018 r. w godzinach jego pracy (10:00-12:45).

 7. Limity Uczestników Biegu wynoszą odpowiednio 100 osób dla dystansu 10 km i 100 osób dla biegu honorowego (około 500 m). W przypadku wyczerpania limitu numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów Uczestników na poszczególnych dystansach.

 8. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

 9. Uczestnictwo w biegu zawodniczym (10 000 m) związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 30 zł (10 000 m) do dnia 30.04.18 przelewem na wskazany rachunek bankowy lub 50 zł w dniu imprezy w Biurze Zawodów. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu numerów startowych. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej przez stronę internetową płatność odbywa się tylko i wyłącznie w polskiej walucie narodowej (złoty polski). Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu. Uczestnik dokonujący płatności za pośrednictwem strony internetowej musi we własnym zakresie zapewnić sobie stabilne łącze internetowe oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa komputera, za pomocą którego dokonuje płatności. Organizator nie odpowiada za problemy i straty wynikłe z niedotrzymania tych warunków przez Uczestnika, a szczególnie za przechwycenie przez szkodliwe oprogramowanie numerów i danych kart kredytowych oraz kodów dostępu do internetowych kont bankowych. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem. Odpowiednie dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej.

 10. Weryfikacja Uczestników odbędzie się w dniu 03.05.2018 w godzinach 10:00-12:45, w Biurze Zawodów. W celu odbioru numeru startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”. Jego treść znajduje się na Stronie internetowej. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika numeru startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

 11. Ubezpieczenie. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
  Zawodnicy otrzymają numer startowy ZWROTNY, agrafki, chip ZWROTNY.

 1. Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg.

 2. Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy biegu zawodniczego na dystansie 10 000 m muszą być urodzeni przed 03.05.2002, czyli w dniu Biegu posiadać ukończone16 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego”.

 3. Inne ograniczenia dotyczące udziału w biegach. Ze względów bezpieczeństwa
  w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
  Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking). Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 

 1. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. W biegu 10 000 m będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć. W obu tych biegach Organizator przewiduje nagrody finansowe za miejsca I-III w kategoriach kobiet i mężczyzn

 2. Wszyscy Uczestnicy biegnący w wyznaczonym limicie (punkt IV.7), którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania
  i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

 2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:

 3. w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,
  – w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów
  i usług Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

 2. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres: b.pietkiewicz@mosir.ostrowmaz.pl lub telefonicznie: 29 645 21 45.

 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 • INFORMACJA O NAGRODACH FINANSOWYCH:

Nagrody finansowe przyznawane będą dla zawodników z trzech pierwszych miejsc w kategoriach kobiet 10 000 m i mężczyzn 10 000 m

I miejsce - 300 zł
II miejsce - 200 zł
III miejsce - 100zł


 

DO POBRANIA:  Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

Utworzono dnia 06.04.2017, 15:03