Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka

Bieg Konstytucji

Czcionka:

 

 

 

 

Regulamin Biegu „Ostrowski Bieg Konstytucji”
OSTRÓW MAZOWIECKA, 5 MAJA 2019 r.
MOSiR, UL. TRĘBICKIEGO

 

 

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Ostrowskiego Biegu Konstytucji, zwanego dalej „Biegiem”, jest  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, Ludowy Klub Sportowy „Ostrowianka” w Ostrowi Mazowieckiej oraz Stowarzyszenie „OSTRÓW BIEGA”.

 1. CELE
 1. Uczczenie Dnia Konstytucji 3 Maja.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
 4. Promocja Miasta Ostrów Mazowiecka jako przyjaznego dla biegaczy.
 1. TERMIN I MIEJSCE
 1. Bieg odbędzie się 05.05.2019 r. na terenach Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka.
 2. Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu 05. 05. 2019 r. w godz. od 08:00 – 09:45. Lokalizacja biura: MOSiR – hol główny, ul. Trębickiego 10, Ostrów Mazowiecka.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora, zwanej dalej stroną internetową (http://mosir.ostrowmaz.pl). Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
 4. Impreza odbędzie się ulicami wskazanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny będzie w późniejszym terminie). Długość tras organizowanych Biegów: Bieg Główny na honorowym dystansie 500 m oraz bieg na dystansie 10.000 m. Trasa biegu zawodniczego będzie miała oznaczenia kilometrowe. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 80 minut. Godziny startów poszczególnych biegów określone są w punkcie 6 regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu o czym zobowiązuje powiadomić Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.
 5. Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
 6. Program zawodów w dniu 05.05.2019:
 • godz. 09.45 – rozgrzewka
 • godz. 10.00 – start do biegu na dystansie ok. 10 000 m
 • godz. 10.15 – start go biegu głównego, na honorowym dystansie ok. 500 m
 • godz. 12.00 – uroczyste zakończenie imprezy

 

 1. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA („WARUNKI”)
 1. W biegu na 10.000 m prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 05.05.2019 r. ukończą 16 lat (tj. urodzone przed 05.05.2003 r.) i dokonają pełnej rejestracji do biegu. 
 2. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej
  i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć w dniu 05.05.2019 r. w Biurze Zawodów. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu zawodniczym (10.000 m) jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 30 zł na numer konta: Miasto Ostrów Mazowiecka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. H. Trębickiego 10,
  07-300 Ostrów Mazowiecka
  87 89230008 0016 7976 2000 0102 w tytule: Ostrowski Bieg Konstytucji oraz imię i nazwisko.

BIEG HONOROWY NA DYSTANSIE ok. 500 m jest BEZPŁATNY!

 1. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej
  za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora
  strony

http://biegkonstytucji19.chiptiming.pl/.

 1. Uruchomiona zostanie płatność elektroniczna PayU.
 2. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej,
  o której mowa w punkcie IV.9. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, iż naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia do biegu trwają od 04.04.2019 r. do 30.04.2019 r. za pośrednictwem strony internetowej. Zgłoszeń do biegu głównego oraz na dystansie honorowym  500 m, będzie można dokonywać także w dniu imprezy w Biurze Zawodów, jednakże w takim przypadku Organizator nie gwarantuje otrzymania pamiątkowego medalu. 
 4. Każdy Uczestnik zarejestrowany do biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia w Biurze Zawodów dnia 05.05.2019 r. w godzinach jego pracy (08.00 – 09.45).
 5. Limity Uczestników Biegu wynoszą odpowiednio 100 osób dla dystansu 10 km i 100 osób dla biegu honorowego (ok. 500 m). W przypadku wyczerpania limitu numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów Uczestników na poszczególnych dystansach.
 6. Uczestnictwo w biegu zawodniczym (10 000 m) związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 30 zł (10 000 m) do dnia 30.04.2019 r. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub 50 zł w dniu imprezy w Biurze Zawodów. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu numerów startowych. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej przez stronę internetową płatność odbywa się tylko i wyłącznie w polskiej walucie narodowej (złoty polski). Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu. Uczestnik dokonujący płatności za pośrednictwem strony internetowej musi we własnym zakresie zapewnić sobie stabilne łącze internetowe oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa komputera, za pomocą którego dokonuje płatności. Organizator nie odpowiada za problemy i straty wynikłe z niedotrzymania tych warunków przez Uczestnika, a szczególnie za przechwycenie przez szkodliwe oprogramowanie numerów i danych kart kredytowych oraz kodów dostępu do internetowych kont bankowych. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się
  z Organizatorem. Odpowiednie dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej.
 7. Weryfikacja Uczestników odbędzie się w dniu 05.05.2019 r. w godzinach 08:00 – 09:45 w Biurze Zawodów. W celu odbioru numeru startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału
  w zajęciach rekreacyjno-sportowych”. Jego treść znajduje się na Stronie internetowej. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika numeru startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
 8. Ubezpieczenie. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność
  i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
  Zawodnicy otrzymają numer startowy ZWROTNY, agrafki, chip ZWROTNY. 
 9. Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg.
 10. Inne ograniczenia dotyczące udziału w biegach. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking). Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak również w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 

 1. KLASYFIKACJE I NAGRODY
 1. W biegu 10 000 m będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć. Organizator przewiduje nagrody za miejsca I-III w kategoriach kobiet i mężczyzn oraz dla Najlepszej Ostrowianki i Ostrowiaka.
 2. Wszyscy Uczestnicy biegnący w wyznaczonym limicie (punkt IV.7), którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  przy ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 2. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: mosir.ostrowmaz@gmail.com
 3. Administrator pozyskiwał będzie Państwa dane tj. nazwisko, imię, klub, wiek, miejscowość, płeć od firmy ChipTiming.pl Arkadiusz Popławski
 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu organizacji i promocji Ostrowskiego Biegu Konstytucji, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody, 
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami państwa danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej na portalu społecznościowym Facebook oraz użytkownicy strony internetowej Ludowego Klubu Sportowy „Ostrowianka” oraz „ Ostrów Biega”. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane w mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.
 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php,
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  lub dla danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu wycofania zgody, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania 
  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu  Ostrowskiego Biegu Konstytucji, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w Ostrowskim Biegu Konstytucji, administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 2. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres: mosir.ostrowmaz@gmail.com lub telefonicznie: 29 645 21 90
 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

Utworzono dnia 06.04.2017, 15:03

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5